Έχετε κάποια ερώτηση;

Για πρώτη φορά ξεκινά η χαρτογράφηση της ελληνικής θαλάσσιας βλάστησης (Ποσειδωνία)

34400
https://www.farmadeals.com/directory/wp-content/uploads/2012/12/Adriatic-ionian_seas-e1407346151853.gif

Στη χαρτογράφηση της θαλάσσιας βλάστησης – επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος – προχωρά για πρώτη φορά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο να εντοπιστούν και να προστατευθούν οι βιότοποι των ελληνικών θαλασσών, όπως προβλέπει ο Κανονισμός 1967/2006 για τα μέτρα διαχείρισης του αλιευτικού πλούτου στη Μεσόγειο.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης υπέγραψε την απόφαση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ένταξης του έργου χαρτογράφησης της θαλάσσιας βλάστησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.Α.Λ) 2007-2013 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.1 «Συλλογικές δράσεις».

Η Δημόσια Δαπάνη (Κοινοτική και Εθνική συμμετοχή) ανέρχεται σε 850.000,00€, εκ των οποίων το 75% αποτελεί την Κοινοτική συμμετοχή μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι – φορείς θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΦΕΚ και οι προτάσεις τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικά:

  1. Αίτηση χρηματοδότησης.
  2. Συμπλήρωση και υποβολή τεχνικού δελτίου, (είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.alieia.gr).
  3. Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό του επιλέξιμου για χρηματοδότηση ποσού, καθώς και
  4. Βεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας (σχετικές πληροφορίες και έντυπο στην ιστοσελίδα www.espa.gr).

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών, και ολοκλήρωσης του έργου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Τον εντοπισμό, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο.
  • Την καταγραφή των κοραλλιογενών σχηματισμών σε τέσσερις ζώνες εκμετάλλευσης κοραλλιών: Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κρητικό Πέλαγος, και Ιόνιο.
  • Τον εντοπισμό και χαρτογράφηση των ασβεστοφυκικών βυθών, βυθών με επικρατούσα την παρουσία φανερογάμων.

Η χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη Μεσόγειο, έχει την υποχρέωση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η συλλογή επιστημονικών πληροφοριών προκειμένου να εντοπιστούν και να χαρτογραφηθούν οι βυθοί με θαλάσσια βλάστηση.

Πηγή: ΥΠΑΑΤ